Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

O nás

PhDr. Etela Mišaničová

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala som odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore klinická psychológia (atestácia).

Získala som licenciu k vykonávaniu klinicko - psychologickej činnosti od Slovenskej komory psychológov pre vykonávanie klinicko - psychologickej, psychoterapeutickej, dopravno-psychologickej činnosti.

Obrazok

Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Inštitúte Dialóg - Slovenský Inštitút pre Výcvik v Gestalt Psychoterapii.

Som zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR pri Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Som cvičným terapeutom pre frekventantov a absolventov psychoterapeutických výcvikov.

Absolvovala som kurzy Psychoterapeutickej desenzitizácie a spracovávania psychotraumy pomocou očných pohybov (EMDR).

Externe spolupracujem so SZU, s Ústavom psychológie, prednášam študentom v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia, som členkou skúšobnej komisie pri špecializačných skúškach v odbore klinická psychológia.

Klinické skúsenosti s ROR - Méreiho prístup mám od roku 1985 (prax na Psychiatrickom oddelení, Nové Zámky, pod vedením PhDr. Máthého v roku 1985, absolvovanie vzdelávacieho kurzu I. a II. u PhDr. Máthého 1991-1992, supervízne semináre ROR s Prof. Dobrotkom 1990-1994, individuálna supervízia PhDr. Košč 1990-1995, kontinuálna klinická prax v zdravotníctve s onkologickými, psychiatrickými, psychosomatickými pacientmi od roku 1984 doposiaľ, od roku 2016 absolvovanie vzdelávacích programov ROR - Méreiho prístup s Prof. Szakácsom z Budapešti, ktoré tlmočím a pripravujem študijné materiály pre účastníkov v slovenskom jazyku, pracujeme na prípravách slovenskej verzie príručky ROR - Méreiho prístup).

Odbornej klinickej praxe mám 29 rokov v oblasti zdravotníctva s psychiatrickými (Denný psychiatrický stacionár v Bratislave, Psychiatrická liečebňa Hronovce), onkologickými (Národný onkologický ústav Bratislava) a psychosomatickými pacientmi (Diagnostické a relaxačné centrum v Bratislave). Pracovala som v štátnom aj neštátnom zdravotníckom zariadení.


Profesná špecializácia:
  • Psychoterapeutickíé konzultácie pri životnej kríze, v situáciách dôležitých životných rozhodnutí, pri zvládaní rôznych životných problémov (partnerské, manželské, rodinné, výchovné, profesijné, zdravotné, osobnostné).
  • Diferenciálno-diagnostické klinicko-psychologické vyšetrenia (v zmysle psychiatrickom, neuropsychologickom), aj pre účely sociálneho zabezpečenia
  • Dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov
  • Klinicko psychologické vyšetrenie spôsobilosti pre držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva
  • Psychologické poradenstvo pre manažérov - v oblasti prevencie a podpory psychického zdravia, nácvik relaxačných techník, pomoc pri zvládaní tak vzťahových ako aj pracovných problémov.
  • Skupinová psychoterapia pre psychiatrických pacientov.


Mgr. Lenka Čechová

Vyštudovala som odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Obrazok

Absolvovala som kurz Hand testu v klinickej a poradenskej praxi u doktora Lečbycha v Olomouci a Vzdelávací program, rozvoj životných zručností sociálnych a osobných kompetencií v Bratislave a vo Zvolene.

Odbornú prax som získala u PhDr. Etely Mišaničovej, klinickej psychologičky v Bratislave, v Domove sociálnych služieb v Báhoni, v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore a v Občianskom združení Krídla v Bratislave, kde som viedla tréning kognitívnych funkcií s klientmi po dobu 2 rokov.

V súčasnosti pracujem v ambulancii PhDr. Etely Mišaničovej, kde sa pod jej vedením venujem najmä klinickej, dopravnej psychológii a odbornému poradenstvu.

Profesná špecializácia:
  • Klinicko psychologická diagnostika
  • Podporná psychoterapia
  • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre zbrojný preukaz a vodičský preukaz, odborné poradenstvo
© 2007-2018