Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

O nás

PhDr. Etela Mišaničová

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala som odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore klinická psychológia (atestácia).

Získala som licenciu k vykonávaniu klinicko - psychologickej činnosti od Slovenskej komory psychológov pre vykonávanie klinicko - psychologickej, psychoterapeutickej, dopravno-psychologickej činnosti.

Obrazok

Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Inštitúte Dialóg - Slovenský Inštitút pre Výcvik v Gestalt Psychoterapii.

Som zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR pri Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Som cvičným terapeutom pre frekventantov a absolventov psychoterapeutických výcvikov.

Absolvovala som kurzy Psychoterapeutickej desenzitizácie a spracovávania psychotraumy pomocou očných pohybov (EMDR).

Externe spolupracujem so SZU, s Ústavom psychológie, prednášam študentom v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia, som členkou skúšobnej komisie pri špecializačných skúškach v odbore klinická psychológia.

Klinické skúsenosti s ROR - Méreiho prístup mám od roku 1985 (prax na Psychiatrickom oddelení, Nové Zámky, pod vedením PhDr. Máthého v roku 1985, absolvovanie vzdelávacieho kurzu I. a II. u PhDr. Máthého 1991-1992, supervízne semináre ROR s Prof. Dobrotkom 1990-1994, individuálna supervízia PhDr. Košč 1990-1995, kontinuálna klinická prax v zdravotníctve s onkologickými, psychiatrickými, psychosomatickými pacientmi od roku 1984 doposiaľ, od roku 2016 absolvovanie vzdelávacích programov ROR - Méreiho prístup s Prof. Szakácsom z Budapešti, ktoré tlmočím a pripravujem študijné materiály pre účastníkov v slovenskom jazyku, pracujeme na prípravách slovenskej verzie príručky ROR - Méreiho prístup).

Odbornej klinickej praxe mám 29 rokov v oblasti zdravotníctva s psychiatrickými (Denný psychiatrický stacionár v Bratislave, Psychiatrická liečebňa Hronovce), onkologickými (Národný onkologický ústav Bratislava) a psychosomatickými pacientmi (Diagnostické a relaxačné centrum v Bratislave). Pracovala som v štátnom aj neštátnom zdravotníckom zariadení.


Profesná špecializácia:
  • Psychoterapeutickíé konzultácie pri životnej kríze, v situáciách dôležitých životných rozhodnutí, pri zvládaní rôznych životných problémov (partnerské, manželské, rodinné, výchovné, profesijné, zdravotné, osobnostné).
  • Diferenciálno-diagnostické klinicko-psychologické vyšetrenia (v zmysle psychiatrickom, neuropsychologickom), aj pre účely sociálneho zabezpečenia
  • Dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov
  • Klinicko psychologické vyšetrenie spôsobilosti pre držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva
  • Psychologické poradenstvo pre manažérov - v oblasti prevencie a podpory psychického zdravia, nácvik relaxačných techník, pomoc pri zvládaní tak vzťahových ako aj pracovných problémov.
  • Skupinová psychoterapia pre psychiatrických pacientov.


Mgr. Mária Hatoková, PhD.

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Doktorandské štúdium som absolvovala v Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde som sa následne výskumne venovala psychológii náboženstva, psychológii zdravia a kognitívnej psychológii.

Obrazok
Foto: SAV, Vladimír Šimíček

Od roku 2003 pôsobím ako psychologička, lektorka a supervízorka Dobrovoľníckej skupiny Vŕba (www.dsvrba.sk) pôsobiacej v Onkologickom ústave sv. Alžbety a Národnom onkologickom ústave, ktorá sa venuje sprevádzaniu ťažko chorých a zomierajúcich. Prednášam a vediem workshopy najmä o paliatívnej psychológii, o komunikácii v pomáhajúcich profesiách, o predchádzaní syndrómu vyhorenia, o manažmente dobrovoľníctva a o psychologických aspektoch obrazu Boha. Lektorsky spolupracujem s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, s neziskovou organizáciou Viaticus, s Ligou proti rakovine, s Centrom pre rodinu Kvapka a s TerraIn. Ako prednášajúca som externe spolupracovala s viacerými katedrami slovenských vysokých škôl.

Mám ukončený dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii zastrešený Slovenským inštitútom pre výcvik v Gestalt psychoterapii - Dialóg a som zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Som akreditovanou supervízorkou zapísanou v Zozname supervízorov Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov.

Absolvovala som Základný hospicový seminár - krátkodobý výcvik v paliatívnej starostlivosti, krátkodobé výcviky v relaxačnej psychoterapii a arteterapii, kurzy Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie, Rodina v procese zmeny, Sexualita a intimita vo vzťahoch, ako aj kurzy v projektívnych psychodiagnostických metódach ROR a Baum test.

V súčasnosti pracujem v ambulancii PhDr. Etely Mišaničovej, kde sa pod jej supervíziou venujem psychoterapii, klinickej a dopravnej psychológii, a odbornému poradenstvu.

Profesná špecializácia:
  • Gestalt psychoterapia - nazerá na človeka celostne v súvislostiach s prostredím, v ktorom žije, pomáha porozumieť a dostať podporu v zvládaní výziev ako aj v hľadaní možností rozvoja v rôznych zlomových etapách života (puberta, rodičovstvo, partnerské záležitosti, pracovné výzvy resp. syndróm vyhorenia, starostlivosť o chorých a seniorov, životné straty, potreba sebarozvoja), odpovedá tiež na potrebu spracovania neukončených záležitostí
  • Klinicko-psychologická diagnostika (vyšetrenie osobnosti, neuropsychologické vyšetrenie)
  • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre zbrojný preukaz a vodičský preukaz, odborné poradenstvo
© 2007-2019