Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Klinická psychológia

Prevádzkovanie ambulancie klinickej psychológie:
  • na základe povolenia od BSK (Bratislavský samosprávny kraj) od r.2006, trvá.
  • a na základe licencie na výkon povolania od Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v zdravotníctve v roku 1994, následne SKIZPALT, následne SKP Slovenská komora psychológov, trvá
  • Ambulancia je v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, označená logom BSK.
Logo BSK

Spolupracujeme s:
MUDr. Mészárosová, psychiater
MUDr. Takáčová, psychiater
MUDr. Daniel Mago, psychiater
MUDr. Tatiana Magová, psychiater
MUDr. Ogurčák, internista, Pro Vitae
Mgr. Jozef Gallik, dopravný psychológ
Mgr. Barbora Gábrišová PhD., fyzioterapeut
Zuzana Podkonická MS, klinický psychológ, psychoterapeut

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

Predmetom klinickej psychológie je duševný život človeka v zdraví aj v chorobe (Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia).

Hlavnou prioritou klinickej psychológie v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacienta je v čo najväčšej miere participovať na podpore, posilnení, udržaní, obnovení psychického zdravia a kvality života pacienta v zdravotnej, sociálnej, vzťahovej, pracovnej oblasti prostredníctvom cielených diagnostických, liečebných a preventívnych postupov.

Zdravie je dynamický stav úplnej telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej pohody, a nie iba neprítomnosť choroby alebo slabosti. Zdravie je viac ako neprítomnosť choroby. Zdravie je aj otázkou psychického, duševného zdravia; mať zdravý vzťah so sebou, mať zdravé medziľudské vzťahy a zvládať každodenné výzvy života.

Hovoríme o bio-psycho-sociálnej resp. neuro-biologicko-imuno-sociálno-psychologickej podmienenosti zdravia aj choroby. A na úrovni organizmu zdieľame holistický pohľad jednoty na úrovni kognitívnej, emočnej a telesnej.

PSYCHOLÓG je absolvent pregraduálneho VŠ štúdia v študijnom odbore psychológ (5 ročného; Bc, Mgr).

Podobne ako lekár, keď ukončí Lekársku fakultu, aj psychológ po ukončení VŠ štúdia, je bez atestácie, bez špecializácie. Psychológ nie je automaticky psychoterapeutom.

Psychológ v rámca postgraduálneho vzdelávania na SZU, Ústav psychológie, sa špecializuje na klinickú, poradenskú či pracovnú psychológiu (minimálne 3 roky štúdia).

KLINICKÝ PSYCHOLÓG je psychológ s nadobudnutou atestáciou, získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných odborných činností v odbore klinická psychológia. Je špecialistom – nelekárom. Pracuje v zdravotníctve. Poskytuje zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení, v ambulancii, v poliklinike, v nemocnici, či v stacionári.

Už v rámci atestačnej prípravy, špecializačného štúdia (minimálna 3 roky štúdia), získava profesijné zručnosti, prax vo svojom zamestnaní aj na zákonom predpísaných cirkuláciách po rôznych oddeleniach v nemocniciach, ako je psychiatria, pediatria, neurológia, geriatria, onkológia.

Klinický psychológ, až po absolvovaní špecializačných (atestačných) skúšok, je plne kvalifikovaný a oprávnený vykonávať a poskytovať špecializované pracovné činnosti v odbore klinická psychológia, v oblasti psychodiagnostiky a psychoterapie v rozsahu získanej špecializácie.

Odbornú certifikovanú pracovnú činnosť v oblasti psychoterapie môže vykonávať klinický psychológ až po absolvovaní dlhodobého vzdelávania v akreditovanom psychoterapeutickom inštitúte, v jednom z psychoterapeutických smerov (ďalších 5 rokov štúdia).

© 2007-2024