Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

Podľa zákona 313/2011 z 13.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky 413/2010 a 361/2011 Ministerstva vnútra, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Posudzujeme psychickú spôsobilosť (psychotesty) u týchto vodičov:
 • žiadatelia o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny C, D, E
 • držitelia vodičského oprávnenia skupiny C, D, E (každých 5 rokov)
 • taxislužba, poštové služby, zasielateľstvo
 • na odporúčanie lekára
 • inštruktori autoškôl
 • preskúmanie psychickej spôsobilosti na základe rozhodnutia polície (OR PZ) u vodičov skupiny B, C, D, E po odobratí vodičského preukazu a pri 3 priestupkoch

Ponúkame odborné poradenstvo u vodičov:
 • ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
  Polícia (OR PZ) Vám najprv vydá rozhodnutie o povinnosti absolvovať vyšetrenie u psychiatra (Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti na alkohole alebo inej návykovej látky), a keď psychiater vylúči závislosť, následne OR PZ vydá rozhodnutie o povinnosti sa podrobiť odbornému poradenstvu u dopravného psychológa.

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla je potrebné si priniesť:
 • občiansky preukaz, vodičský preukaz, čestné vyhlásenie
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára príp. zdravotnú dokumentáciu
 • rozhodnutie z polície (pri odobratí vodičského preukazu a pri 3 priestupkoch)
 • okuliare, ak potrebujete

Dopravno-psychologické vyšetrenie zahŕňa:
 • vyplnenie čestného vyhlásenia vodičom, keď ho vodič nepriniesol so sebou
 • vyplnenie súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • vyšetrenie pomocou prístrojovej techniky Schuhfried, VTS (cca 1 hod), zahŕňa:
  • vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosti, reakčnej pohotovosti, stresovej tolerancie v situácii záťaže, situačného prehľadu, optického postrehu)
  • vyšetrenie intelektovej úrovne
  • vyšetrenie štruktúry osobnosti (rizikové faktory v profile osobnosti, kontraindikácie podľa prílohy č. 10 vyhlášky 9/2009 Z.z.)
 • anamnestické údaje (s prihliadnutím na dopravné nehody a priestupky, zadržaný vodičský preukaz, trestnú činnosť, úrazy, poruchy, choroby)
 • vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru, pozorovania, anamnestických dát, zohľadnenie údajov v zdravotnej dokumentácii, zistenie resp. vylúčenie kontraindikácií podľa 9/2009) rozhovor s vodičom o výsledkoch vyšetrenia
 • vyplnenie dokladu o psychickej spôsobilosti - posudzujúcim dopravným psychológom
© 2007-2024