Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Psychoterapia

Psychoterapia je zámerné, cielené použitie psychoterapeutických prostriedkov k dosiahnutiu, obnoveniu a udržaniu kvality života človeka v osobnej, pracovnej, zdravotnej a sociálnej oblasti.

 • Efekt psychoterapie
  • redukcia ťažkostí a symptomatické zlepšenie
  • porozumenie ako ťažkosti pacienta súvisia s jeho aktuálnou životnou situáciou, so vzťahmi, s jeho problémami v živote, získanie emočne - korektívnych zážitkov v terapii
  • zlepšenie kvality života v sociálnej, pracovnej a vzťahovej oblasti - k väčšej vnútornej spokojnosti pacienta
  • zlepšenie interpersonálnych vzťahov
  • lepšia schopnosť vyrovnať sa s bežnými konfliktmi a stresmi
  • nižšia spotreba liekov
 • Krízová intervencia pri reakcii na akútny stres

  krízová intervencia v náročných životných situáciách ako sú strata blízkeho človeka, náhle resp. závažné ochorenie v rodine, manželská kríza, strata zamestnania, pri stavoch úzkosti, paniky, pri seba-poškodzujúcom správaní, samovražedných myšlienkach a pod.

 • Psychoterapia pre ľudí s osobnostnými problémami, ako sú:

  pocity samoty, neistoty, úzkosti, depresie, nedostatok sebavedomia, pocity menejcennosti, tréma, ťažkosti pri komunikácii, pri vytvorení emočne blízkeho vzťahu, sebapoškodzujúce správanie, samovražedné myšlienky

 • Psychoterapia pre ľudí so vzťahovými problémami, ako sú:

  partnerské problémy, problémy pri výchove detí, problémy s rodičmi, na pracovisku, v škole

 • Psychoterapia pre ľudí s psychosomatickými poruchami, ochoreniami, ako sú:

  vysoký tlak, migrény, bolesti hlavy, žalúdočné vredy, vertebrogénne ťažkosti, chronická bolesť

 • Psychoterapia pre ľudí s neurotickými poruchami, ako sú:

  panická porucha, agorafóbia, sociálna fóbia, obsedantno-kompulzívna porucha, úzkostne-depresívna porucha, porucha príjmu potravy

 • Psychoterapia pre ľudí s depresívnymi poruchami

 • Psychoterapia pre ľudí s osobnostnou poruchou

  hraničná porucha osobnosti, schizoidná, narcistická, anankastická, vyhýbavá, sebaneistá

 • EMDR - Psychoterapeutická desenzitizácia spracovávanie psychotraumy pomocou očných pohybov

  Ang. Eye movement desensitization and reprocessing

  Psychoterapia zameraná na desenzitizáciu spomienok na zážitok psychickej traumy pomocou očných pohybov.

  Je indikovaná u posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP) a u porúch, kde trauma (násilie, sexuálne zneužívanie, živelné pohromy, konfrontácia so smrťou, život ohrozujúce situácie) spôsobila zmenu osobnosti, vyhýbavé správanie, anhedóniu (neschopnosť sa tešiť).

  Trauma môže pretrvávať v psychickom živote ako toxické ložisko, môže vyústiť do zmien osobnosti v zmysle borderline rysov (hraničná porucha osobnosti), disociality (odštiepenie traumy, nie je integrovaná do psychiky) a môže zvyšovať vulnerabilitu (zraniteľnosť, náchylnosť) pre depresiu a úzkostné poruchy, vyúsťovať do abúzu a závislosti od alkoholu, drog, sebapoškodzujúcich aktivít.

 • Nácvik relaxačných techník

  Každé psychické napätie, ktoré vzniklo vplyvom akéhokoľvek stresoru, má tendenciu zanechávať po sebe zvýšenú neurosvalovú tenziu (napätie vo svaloch). Keď nedokážeme túto tenziu vhodným spôsobom odreagovať, vzniká trvalé, chronické napätie vo svaloch a neskôr môže viesť k psychosomatickým komplikáciam ako sú zvýšená únava, poruchy spánku, zažívacie ťažkosti, bolesti hlavy, bolesti chrbta, oslabenie imunitného systému a pod.

  Zistilo sa, že schopnosť človeka znášať bez škody na zdraví viac silných stresorov v rovnakom časovom období je limitovaná (životné udalosti, Holmes - Rahe). Pravidelnou relaxáciou môžeme v sebe rozpustiť vnútorné napätie svalové aj psychické. Relaxácia vedie k celkovému preladeniu organizmu. Toto preladenie je spojené s poklesom svalového napätia, poklesom napätia sympatického vegetatívneho nervového systému (ovplyvňuje krvný tlak, činnosť srdca, teplotu tela, tepovú frekvenciu, ovplyvňuje dych, dýcha sa nám kľudne a pravidelne), rozšírením ciev, harmonizáciou činnosti vnútorných orgánov, odpútaním vedomia od rušivého vplyvu vonkajšieho sveta, teda aj psychické uvoľnenie.

  Ako doplnok v rámci psychohygieny všedného dňa ponúkam rôzne možnosti psychickej relaxácie. Zo svojej praxe viem, že každému z Vás vyhovuje niečo iné.

  • nácvik autogénneho tréningu

   Pri autogénnom tréningu sa sústreďujeme a monotónne opakujeme formulky súvisiace s tiažou, teplom, kľudným dychom, teplom v oblasti brucha, s pocitmi v oblasti hlavy (hlava je jasná, voľná). Dôležitá je pravidelnosť systematickosť, postupnosť pri cvičení. Obvykle je potrebných 6 - 12 týždňov systematického cvičenia a minimálne 6 konzultácií s odborníkom v 1 - 2 týždňových intervaloch, k zvládnutiu celého autogénneho tréningu.

   Autor autogénnu tréningu, Schultz uvádza, že na konci cvičenia má mať človek "vrelé srdce" a "chladnú hlavu".

  • nácvik jógovej svalovej relaxácie

   Táto forma relaxácie spočíva vo vedomom uvoľňovaní jednotlivých častí tela, ktoré sa postupne stávajú stredom našej pozornosti. Postupujeme od svalov na nohách, ktoré sa uvoľňujú najľahšie, k najjemnejším svalom na tvári, ktorých uvoľnenie je zložitejšie. Precítime každú časť tela, venujeme pozornosť celému telu. Uvedomujeme si aj svoj dych, priebeh nádychu a výdychu, ako prúdi vzduch cez nosové dierky, sliznicu, hltan, uvedomíme si pohyb dýchacieho svalstva, napĺňanie a vyprázdňovanie pľúc. Nádych je spojený s napätím tela, výdych s postupným uvoľnením. Precítime dokonalé uvoľnenie po ukončení výdychu, keď na chvíľku ustane pohyb dýchacieho svalstva. Svalové uvoľnenie prináša aj psychické uvoľnenie, utíšenie našich myšlienok.

   Jógová relaxácia, v kombinácii s niektorými jógovými telesnými cvičeniami (ásány), je ideálnym prostriedkom pre rýchlu obnovu telesných a duševných síl.

  • progresívna svalová relaxácia E. Jacobsona

   Spočíva v sústredenom napínaní a uvoľňovaní jednotlivých svalových skupín. Nádychom napíname príslušný sval a výdychom ho uvoľňujeme. Uvedomujeme si kontrast medzi napätím a uvoľnením.

   Relaxácia učí svaly si v rôznych častiach tela dobre uvedomovať, preskúmať rôzne svalové skupiny, ktorá časť tela je najviac napätá, ktorá najviac uvoľnená, ktorej časti tela venujeme maximum pozornosti, ktorej najmenej.

   Klasická forma spočíva v uvedomovaní a uvoľňovaní 16 svalových skupín. Kratšia forma sa skladá z precvičenia 7 event. 4 svalových skupín.

 • Nácvik asertivity

  Asertívny spôsob komunikácie sa vyznačuje priamym vyjadrením vlastných myšlienok, postojov, potrieb a pocitov bez poníženia druhého človeka (príp. seba) pri rozhovore.

  Asertívny človek hovorí priamo, čo si myslí a o čo mu ide. Dokáže vyjadriť svoje vlastné stanovisko, či presadiť svoje oprávnené požiadavky. Má úctu a rešpekt voči potrebám a pocitom druhých ľudí. Dokáže vyjadriť kritiku ale neponižuje druhého. Dokáže zvládnuť neúspech. Keď sa mu niečo nepodarí, nezačne sa obviňovať ani neobviňuje okolie. Dokáže sa vyrovnať s kritikou. Dokáže pristúpiť na kompromis. Rešpektuje partnera pri komunikácii, dokáže počúvať, udržuje očný kontakt pri rozhovore.

  Pozitíva asertívneho spôsobu správania:
  • pomáha pri regulácii nahromadeného vnútorného napätia
  • pomáha lepšie vychádzať s druhými, učí efektívnym komunikačným zručnostiam, pomáha porozumieť rôznym interpersonálnym situáciam, lepšie porozumieť druhým a ich vnútorným pohnútkam
  • učí, ako lepšie porozumieť sebe a svojmu vnútornému svetu, motivácii svojho správania, k lepšiemu sebaprijatiu, pozitívnejšiemu postoji voči sebe a tolerovaniu negatívnych stránok seba
  • učí nás, ako vyjadriť svoje pocity, oprávnené požiadavky

  Táto technika môže pomôcť ľuďom úzkostným, s problémami so sebadôverou ale aj ľuďom agresívnym. Vhodná je tiež pre manažérov na rôznych stupňoch riadenia. Môže pomôcť aj ľuďom, ktorí sa pripravujú na úspešné zvládnutie pohovoru pred vstupom do nového zamestnania.

  V rámci jednotlivých sedení sa môžete dozvedieť svoje asertívne práva, rozdiel medzi pasivitou, agresivitou, manipuláciami a asertivitou, základné komponenty asertívneho správania.

  Nácvik sa týka nacvičovania konkrétnej zručnosti u daného človeka v týchto oblastiach:
  • technika spätnej väzby - podávanie pozitívnej a negatívnej spätnej väzby
  • podávanie a prijímanie komplimentu
  • zásady asertívneho "NIE"
  • empatické načúvanie
  • umenie požiadať o láskavosť
  • "Súhlas", technika otvorených dverí - učí uznávať argumenty partnera, kritiku partnera, svoje chyby
  • prijímanie oprávnenej kritiky
  • prijímanie neoprávnenej, útočnej kritiky
  • asertívne podávanie kritiky
  • asertívne vyjadrenie hnevu
 • Nácvik komunikačných zručností

  Dôležitým aspektom komunikácie je schopnosť nadväzovať, udržiavať a ukončiť rozhovor.

  Môžete sa dozvedieť viac o komunikačných zlozvykoch pri hovorení - aktívnej komunikácii aj pri počúvaní - pasívnej komunikácii. Môžete sa učiť efektívnej komunikácii vo vzťahoch, ako vyjadriť seba, ako dokázať vypočuť druhého, ako si uvedomiť a vyjadriť svoje potreby, pocity a postoje, ako "nečítať myšlienky" druhého.

© 2007-2021