Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Klinická psychodiagnostika

Klinická psychodiagnostika je poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Je viazaná na ambulanciu, resp. zdravotnícke zariadenie. Je viazaná aj na získanie licencie na výkon povolania od Slovenskej komory psychológov. A ambulancia je viazaná na získanie povolenia na prevádzkovanie a musí byť v sieti ambulancií, označená logom Samosprávneho kraja. A preto klinická psychodiagnostika nie je živnosťou cez Živnostenský úrad.

DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ PLÁN
V medicíne ide o špecializovanú diagnostiku, včasnú či diferenciálnu, na ktorú nadväzuje liečba.

VČASNÁ DIAGNOSTIKA JE ÚSPECHOM VČASNEJ TERAPIE

VČASNÁ KLINICKÁ PSYCHODIAGNOSTIKA sa zameriava na zachytenie patologických zmien psychiky, prvých príznakov narušenia psychického zdravia v súvislosti s rôznymi psychickými, psychosomatickými poruchami a somatickými ochoreniami. Zameriava sa na vyšetrenie zmien v oblasti emotivity, kognitívnych funkcií, intelektu, správania, zvládacích, adaptačných a kompenzačných mechanizmov osobnosti. Výsledkom je určenie miery závažnosti poruchy psychického zdravia. Klinický psychológ následne zostaví diagnosticko-terapeutický plán, včasnú intervenciu a sleduje dynamiku poruchy, zmien, v čase, kontrolnými vyšetreniami, prípadne odporúča pacienta k špecialistovi - lekárovi. Klinická psychodiagnostika zameraná na úzkostné poruchy, depresie, psychotické poruchy, organicky podmienené poruchy psychiky.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA je proces v medicínskom diagnostickom rozhodovaní, v súvislosti so stanovením diagnózy, na základe všetkých dostupných informácií pravdepodobných diagnóz, ktoré prichádzajú do úvahy. Klinická psychodiagnostika je nedeliteľnou súčasťou procesu diferenciálnej diagnostiky v medicíne, na potvrdenie psychopatologických zmien, predpokladanej diagnózy.

Špecializovaná klinická psychodiagnostika so zameraním na ADHD u adolescentov a dospelných.

Špecializovaná klinická psychodiagnostika so zameraním na osobnostné poruchy (hraničnú poruchu osobnosti).

VYŠETRENIE PSYCHICKEJ SPŎSOBILOSTI NA NOSENIE A DRŽANIE STRELNEJ ZBRANE

KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE PRE ÚČELY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE - invalidné dôchodky

VČASNÚ TERAPIU klinický psychológ-psychoterapeut realizuje psychologickými prostriedkami, psychoterapiou, psychoterapeutickými konzultáciami, v oblasti zdravie podporujúceho správania; v oblasti vyrovnávania sa s už diagnostikovanou psychiatrickou poruchou, či rôznymi zdravotnými ťažkosťami a diagnózami; v oblasti podpory adaptívnych efektívnych stratégií zvládania a vysporiadania sa so stresom, s problémami, s konfliktami v živote, s negatívnymi emóciami, s neistotou, úzkosťou, frustráciou; v oblasti podpory resp. znovuzískania duševného, psychického zdravia; v oblasti podpory kvality životy pacienta.

© 2007-2024