Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Klinicko-psychologická diagnostika

 • Komplexná psychologická diagnostika

  v rámci diferenciálnej diagnostiky. Zistenie závažnosti psychickej poruchy či ochorenia. Vyšetrenie štruktúry osobnosti klienta, úrovne obranných mechanizmov, testovania reality, afektivity, sociability, zistenie podielu psychosociálnych resp. osobnostných faktorov v rámci diferenciálnej diagnostiky. Vyšetrenie stavu kognitívnych funkcií a miery ich postihnutia patologickým procesom organického poškodenia CNS resp. vplyvom emočnej poruchy. Vyšetrenie úrovne intelektových schopností. Vyšetrenie schopnosti človeka sa vysporiadať so záťažou.

 • Parciálna psychologická diagnostika

  na účely klinicko-psychologickej činnosti, ktoré sú zamerané na vyšetrenie dielčích stránok osobnosti klienta ako napr. úroveň psychických funkcií, úroveň intelektovej kapacity, štruktúra osobnosti s využitím dotazníkových aj projektívnych metód.

 • Klinicko-psychologické vyšetrenie pre účely sociálneho zabezpečenia

  slúži k zhodnoteniu stavu duševných funkcií, osobnosti pacienta a patologických odchýliek vplyvom ochorenia, ktoré môže ovplyvňovať pracovnú schopnosť pacienta.

 • Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe, agentúre
 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na farmaceutické činnosti - na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
© 2007-2021